Kompensacje

Wykonujemy kompensacje przyrodnicze, czyli zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych. Przykładami wykonywanych przez nas działań kompensujących negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko są m.in. montaż tymczasowych i stałych wygrodzeń herpetologicznych, ochrona drzew i zadrzewień na terenie budowy, zastępcze nasadzenia i pielęgnacja zieleni, przenoszenie zwierząt chronionych do siedlisk zastępczych, wykonanie i montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy.

 

Zakres usług:

  • Montaż oraz serwisowanie tymczasowych wygrodzeń ochronnych dla herpetofauny
  • Przenoszenie zwierząt  i roślin chronionych do siedlisk zastępczych
  • Odtwarzanie chronionych siedlisk przyrodniczych
  • Pielęgnacja i konserwacja drzew, m.in. Pomników Przyrody
  • Nasadzenia drzew i krzewów

 

  • Wykonanie i montaż budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy
  • Wykonanie i instalowanie platform i sztucznych gniazd dla ptaków
  • Zabezpieczanie drzew i zadrzewień znajdujących się w granicach budowy poprzez wygradzanie i deskowanie
  • Zagospodarowywanie przejść dla zwierząt, m.in. wykonanie pasów z piachem do monitoringu zwierząt oraz wykonanie nasadzeń zieleni

Skontaktuj się

Procesy inwestycyjne w zgodzie z naturą