Inwentaryzacje

Wykonujemy kompleksowe ekspertyzy przyrodnicze siedlisk, zwierząt i roślin objętych ochroną prawną, a także raporty, analizy i inwentaryzacje przyrodnicze ukierunkowane ściśle na wybrane elementy fauny, flory oraz przyrody nieożywionej. Wykonujemy zarówno wszelkie prace terenowe, jak również prace kameralne, których ostatecznym produktem jest pełne opracowanie wyników inwentaryzacji wraz  z wszelkimi załącznikami mapowymi.

Nasi współpracownicy posiadają specjalistyczną wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu botaniki, dendrologii, herpetologii, ornitologii, entomologii, ekologii oraz wieloletnie doświadczenie w monitorowaniu procesów zachodzących w środowisku na każdym etapie realizowanego projektu. 

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym przystosowanym do badań środowiskowych oraz specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym. Nasze ekspertyzy opieramy na rzetelnych badaniach terenowych i profesjonalnej dokumentacji fotograficznej.

Zakres usług:

  • Inwentaryzacje wszystkich elementów przyrodniczych poprzedzające planowaną inwestycję, niezbędne do przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
  • Inwentaryzacje i operaty dendrologiczne wraz z wnioskami na wycinkę drzew i krzewów oraz opracowaniem koncepcji nasadzeń zastępczych

 

  • Inwentaryzacje  herpetologiczne wraz z waloryzacją siedlisk, ustaleniem obszarów koncentracji płazów, szlaków migracji płazów oraz propozycją zabiegów kompensacyjnych
  • Inwentaryzacje teriofauny, ze szczególnym uwzględnieniem szlaków migracji ssaków kopytnych
  • Wykonanie kompleksowych map inwentaryzacyjnych za pomocą oprogramowań GIS

Skontaktuj się

Procesy inwestycyjne w zgodzie z naturą