Analizy GIS

W ramach usług GIS pozyskujemy i aktualizujemy dane o zasobach środowiska, m.in. lokalizacja zagrożeń środowiskowych, źródeł zanieczyszczeń, obiektów przyrodniczych. Wykonujemy środowiskowe analizy przestrzenne, m.in.zasięg obszarów chronionych, odległość wybranych obiektów od obszarów chronionych, analiza rzeźby terenu,  fragmentacja terenu przez inwestycje, prze­cię­cia kory­tarzy ekologicznych, zmi­any zagospo­darowa­nia terenu, optymalizacja przebiegów szlaków transportowych. Ponadto sporządzamy mapy środowiskowe, m.in. użytkowania terenu, zasobów środowiska, obszarów chro­nionych, ukształtowania terenu, sieci hydro­graficznej, zasięgu stref zagrożenia powodziowego.

Prowadzimy również szkolenia indywidualne lub grupowe z zakresu obsługi oprogramowania QGIS. Oferujemy szkolenia dla osób rozpoczynających pracę z programem QGIS oraz osób pracujących w środowisku QGIS, pragnących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w pracy z danymi przestrzennym.

Zakres usług:

  • Sporządzanie i aktualizacja map środowiskowych, m.in. w ramach wykonania inwentaryzacji przyrodniczych do raportów oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
  • Analizy przestrzenne z zakresu ekologii i ochrony środowiska, m.in. analizy i oceny zagrożeń środowiskowych, analizy zarządzania lub wytyczania obszarów chronionych

 

  • Modelowanie ekologiczne, m.in. w ocenie wpływu zmian klimatycznych lub środowiskowych na występowanie roślin i zwierząt
  • Analizy kolizyjności planowanych inwestycji dotyczących infrastruktury liniowej, m.in. energetycznej, z formami ochrony przyrody na danym terenie
  • Prowadzenie szkoleń dla firm i jednostek samorządu terytorialnego z zakresu podstaw GIS oraz tworzenia zaawansowanych analiz przestrzennych

Skontaktuj się

Procesy inwestycyjne w zgodzie z naturą